Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Aby mladí lidé dokázali odolat

Během několika posledních desetiletí se vědci začali zaměřovat na otázku, proč se někteří mladí lidé, kteří žijí ve vysoce rizikovém prostředí, nenechají strhnout k nebezpečnému chování. Došli k závěru, že všechno závisí na pojmu odolnost.
|
Typ článku: Články

Odolnost je schopnost setrvávat ve zdravém fungování i přes osobní nesnáze, četné stresy v životě nebo dokonce destruktivní prostředí. Zdá se, že taková odolnost se vyvíjí v důsledku široké rozmanitosti společenské podpory. I přes těžké strasti a přítomnost rizikových faktorů si odolné osoby vyvinou dovednosti, které jim umožní v životě uspět. Mají silné sebepojetí, víru v Boha a pozitivní přístup ke světu kolem nich. Pohání je jasný smysl jejich života a životní překážky vidí jako výzvy, které mohou překonat. Navíc se zdá, že tuto odolnost upevňuje naděje a pozitivní víra, že jejich překonáním se náš život zlepší.

Život ve vysoce rizikovém světě

Ačkoli všichni – rodiny, církve a obce – se snaží minimalizovat možná nebezpečí, pravdou zůstává, že dnešní mladí lidé žijí ve světě plném značných rizik. Stačí kliknout na internetu a čeká na ně velmi otevřený sexuální obsah. Přístup k alkoholu, marihuaně, kokainu a amfetaminům je relativně jednoduchý – dokonce i tam, kde by to mnozí zhodnotili jako bezpečné, zdravé prostředí. Proto je důležité, abychom identifikovali ty faktory, které některým mladým lidem umožňují být úspěšnými i navzdory nebezpečnému světu, ve kterém žijí. Až to budeme vědět, budeme schopni pomoci dalším mladým lidem, aby si osvojili stejné strategie přežití.

Koncept odolnosti je dnes mimořádně důležitý. Když nemůžeme učinit domov a společenské prostředí ideálním, když nemůžeme vyhnat drogy z ulice nebo násilí z televize, filmů a počítačových her, když nemůžeme odstranit škodlivý materiál z internetu, jak potom můžeme pomoci našim dětem, aby i přesto, že jsou vystaveny všem těmto vlivům, zůstaly zdravé a byly v životě úspěšné? Co můžeme udělat my jako jednotlivci, jako církev nebo jako obec, abychom mladým pomohli stát se odolnými?

První věcí, kterou si musíme zapamatovat, je to, že odolnost se jeví jako důsledek podpůrných vztahů! Navíc odolní mladí lidé mají často schopnost používat svou náboženskou víru k udržení pozitivní vize smysluplného života.

Úloha vztahů

Klíčem k rozvoji odolných mladých lidí jsou hodnotné, upřímné a trvalé pozitivní vztahy. Hlavní roli v rozvoji odolnosti hrají starší dospělí nebo rádci, včetně rodičů, učitelů, duchovních nebo jiných zodpovědných lidí, kteří je dokážou podpořit a být jim oporou.

Zdá se, že vztahy s osobami, které jim dávají najevo přijetí, teplo a nepodmíněnou lásku, poskytují mladým lidem pocit, že mohou překonat cokoli, čím je může život rozhodit. Takové vztahy mohou v dětech podpořit pocit vlastní hodnoty, který jim následně umožní se s věcmi úspěšně vyrovnávat. Jedna speciální studie zjistila, že „všichni odolní mladí lidé měli ve svém životě alespoň jednu osobu, která je bezpodmínečně přijímala“.

Odolnost a rodinné stolování

Jednou z efektivních, a přitom jednoduchých metod, které budují odolnost, je společné jídlo s rodinou. Řada nedávných studií uvádí, že společné večeře v rodině přispívají u adolescentů a mladých dospělých ke snížení rizikového a závislého chování. Podle vědců je čas společných rodinných jídel účinnou prevencí před takovým rizikovým chováním, jako je užívání alkoholu a drog, kouření, raná pohlavní aktivita, poruchy příjmu potravy a kriminalita.

Společné rodinné stolování snižuje pravděpodobnost toho, že se mladí stanou oběťmi násilí. Zdá se také, že vytváří lepší společenskou a duševní stabilitu. Děti a dospívající, kteří se účastní rodinných večeří a tráví čas se svými rodiči, si vyvinou vyšší sebeúctu, zažívají méně depresí a mají nižší míru sebevražd nebo myšlenek na sebevraždu.

Společná jídla navíc přispívají k zdravějším stravovacím návykům a výživě. Je to vhodná doba pro rozvíjení duchovních hodnot, vzájemného sdílení i víry v Boha, která také hraje velkou roli v budoucím úspěchu a ve schopnosti překonat obtížné životní okolnosti.

Společné jídlo má velký vliv na pocit sounáležitosti a propojení rodiny. Rodinná pouta jsou přitom jedním z nejsilnějších faktorů budujících psychickou odolnost. Rodinná setkání u jídla vytvářejí prostředí, ve kterém mohou v rámci rodiny členové spolu komunikovat, kde se posilují trvalé vazby mezi rodiči a jejich dětmi a kde je možné diskutovat o problémech a řešeních a pěstovat pocit stability. Rodiče mohou využít tuto dobu k tomu, aby se dověděli o přátelích svých dětí a o dalších osobách, s kterými přijdou do styku mimo domov. Čas u jídla je také příležitostí pro plánování budoucích akcí a činností, které dále vážou rodinu dohromady.

Pracovní záležitosti a rovněž elektronická zařízení ruší pocit spojení, který by se měl během doby jídla vytvářet. Je tedy nezbytné, aby rodiče vypnuli televizi a během jídla nedovolili používat elektronická zařízení.

Vazby, které se utvářejí při rodinných večeřích, by nemělo nic narušovat. Když překonáte prvotní námitky vašich potomků, uvidíte, že si mladí lidé začnou společenství při rodinné večeři opravdu užívat.

Odolnost a služba

Veřejná služba je další činností, která mezi mladými lidmi podporuje odolnost. Tato myšlenka je jedním z pilířů křesťanství. Ježíš často vybízel druhé, aby si nezištně pomáhali a byli k sobě ohleduplní. U Matouše 25,31-46 mluví zcela konkrétně o tom, že máme naplňovat potřeby druhých – například nakrmit hladové a obléknout nahé. Máme prokazovat pečující soucit a pomáhat všem, kteří to potřebují. Když zapojíte do této praktické služby své děti, budete tím zvyšovat jejich ochranu před vysoce rizikovým chováním a současně povzbudíte jejich důvěru a víru.

Službu můžeme definovat jako jakoukoli výpomoc, která přináší prospěch těm, kdo žijí v místě našeho bydliště. Je to naléhavý požadavek sytit, šatit a chránit ostatní. Kromě toho můžeme podporovat, navštěvovat, pomáhat a utěšovat další lidi, kteří jsou z jakéhokoli důvodu v postavení strádajícího. Někdo se ale může zeptat: „Co má společného služba s dětmi a s vysoce rizikovým chováním?“

V prvé řadě to mění životy mladých lidí. Jestliže se mladí lidé naučí vnímat potřeby druhých, je vyšší pravděpodobnost, že budou vykazovat zdravé prosociální chování.

Senátor John Glenn, někdejší předseda Národní komise pro výuku ke službě a známý astronaut, před několika lety uvedl, že více než 80 procent škol, které měly službu jako součást školních osnov, vykázalo zlepšení prospěchu žáků. Zapojení se do služby má také silný vztah k nižší míře vysoce rizikového chování a významně nižší spotřebě alkoholu.

Aby mladí lidé žili své životy naplno, musí každý z nás přispět k tomu, aby z nich vyrostli odolní lidé bez sklonů k rizikovému chování. K dosažení tohoto cíle napomáhají pečující láskyplné vztahy, zavedení rodinných setkání u jídla a zapojení se do služby v obci. To způsobí v životě našich mladých překvapivé změny.

Z knihy Marka Finleyho a Petera N. Landlesse Pohoda a zdraví. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 2344
Datum: 3. 7. 2016