Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Adventisté a život ve zdraví

Adventisté mají v propagování zdravého způsobu žití velmi dlouhou tradici. Touhou mnohých z nich je následovat Kristova příkladu a sloužit lidem v jejich potřebách i v oblasti zdraví – učit je, jak žít zdravě. Z tohoto důvodu existují po celém světě stovky klinik, nemocnic, sanatorií a center zdraví, kde adventisté poskytují zdravotnické a lékařské služby.
|
Typ článku: Články

Mnozí odborníci dnes poukazují na zdraví prospěšné účinky adventistického způsobu života. Například v článku „11 návyků pro život do 100 let“, který byl zveřejněn v časopise Newsweek, vyjmenovává jeho autorka klíčové principy potřebné pro dlouhý a plnohodnotný život1. Jedním z jejích doporučení je „žít jako adventisté“. Deborah Kotzová píše:

„Očekávaná délka života adventisty sedmého dne je 89 let, což je asi o deset let více než u průměrného Američana. K víře adventistů patří i péče o tělo, které je vnímáno jako dar od Boha. Typický člen této církve nekouří, neužívá alkohol, neoddává se sladkostem, má dost pohybu a je vegetarián. V centru pozornosti se obvykle nalézá rodina a sborové společenství.“

Další široce distribuovaný časopis, National Geographic, rovněž adventisty uvedl za příklad zdravého způsobu života. V článku o tzv. modrých zónách – tedy o oblastech světa, kde se lidé dožívají nejvyššího věku – byla za jednu z nich označena Loma Linda v Kalifornii, kde žije silná adventistická komunita. Autor Dan Buettner Loma Lindu navštívil, aby prostudoval specifika životního stylu místních obyvatel. V knize, kterou následně vydal, uvádí: „Výsledky sledování ukazují, že se jedná o skupinu, která se aktuálně dožívá ve Spojených státech v průměru nejvyššího věku.“

Dlouhý život není však pouze záležitostí kvantity, jde také o kvalitu. „Smyslem usilování o dobré zdraví není pouze prodloužit si život, ale být schopen lépe sloužit Bohu,“ říká Scott LeMert, kazatel sboru Církve adventistů v oregonském Portlandu. Podstatná je tedy kvalita života: vždyť kdo by chtěl žít déle, pokud by léta navíc měl strávit v nemoci a trápení?

Co tedy adventisté sedmého dne učí o zdraví? Zde je několik klíčových principů:

Bůh v nás přebývá, jsme jeho chrámem

Je naší předností, že můžeme udržovat svá těla v dobrém stavu. Bůh tak může lépe působit v nás i skrze nás. Můžeme tak naplnit to, co s námi Bůh zamýšlí. Jak je napsáno v 1. Korintským 6,19.20: „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? … Proto svým tělem oslavujte Boha.“

Máme svobodu volby

Principy zdravého životního stylu jsou sice určeny pro všechny, nejedná se však o nařízení – každý jednotlivec se může (a má) rozhodnout sám. Bůh nikoho nenutí, spíše zve a dává možnost volby (viz také Galatským 6,5: „Každý bude odpovídat sám za sebe.“) Zdravá životospráva nás neučiní svatějšími, ale zdravějšími. Je-li člověk zdravý, nese to ovšem s sebou řadu výhod. Můžeme lépe sloužit druhým – a snadněji dosahovat i cílů v duchovní oblasti. Společně s možností volby jde ruku v ruce zodpovědnost za vlastní zdraví. Biblické učení „Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Galatským 6,7) je dobře patrné i na důsledcích našich voleb v oblasti zdraví.

Strava je důležitá

Vyvážený jídelníček, tvořený nejlepšími dostupnými potravinami, poskytuje živiny nezbytné pro dosažení a udržení zdraví i zajištění adekvátního energetického příjmu. Konzumace nekvalitních potravin, podvýživa, ale také přejídání tělu škodí. Základem zdravého jídelníčku je celozrnná, nerafinovaná rostlinná strava.

Princip zdravého stravování nejlépe vyjadřují slova Ellen Whiteové, která byla jednou z vůdčích osobností rané Církve adventistů: „Obiloviny, ovoce, ořechy a zelenina tvoří jídelníček, který pro nás určil náš Stvořitel (viz Genesis 1,29).

Tyto potraviny, připravované co nejprostším způsobem, jsou nejzdravější a nejvýživnější.“ Apoštol Pavel nabízí v 1. Korintským 10,31 širší perspektivu: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ Tato prohlášení jsou pro adventisty již více než 150 let základními principy, podle kterých se řídí.

Adventisté přicházejí ve výživě mj. s následujícími specifickými doporučeními:

Konzumujte pestrou skladbu ovoce a zeleniny, optimálně v čerstvé, případně mražené podobě. Doporučuje se vegetariánská strava – jedná se ale o volbu každého jednotlivce. Někteří adventisté konzumují čisté maso, tak jak je popsáno v biblické knize Leviticus (tzn. ryby se šupinami, drůbeží, hovězí, skopové). Většina adventistů zařazuje do svého jídelníčku různé náhražky masa, jako jsou např. vegetariánské burgery, tofu, rostlinné salámy a další výrobky, jež je možné zakoupit v prodejnách zdravé výživy. Stále více adventistů se stává vegany – přecházejí tedy na čistě rostlinnou stravu. Čistě rostlinná strava není prospěšná pouze pro zdraví jednotlivce, ale také pro ozdravění celé naší planety.

Pokud jsou užívány mléčné výrobky a vejce, doporučuje se pouze jejich střídmá konzumace. Mnozí jedinci dávají přednost sójovému mléku (optimálně obohacenému o vápník a vitamín B12).

Jsme stvořeni k pohybu

Fyzická aktivita je pro zdraví velmi důležitá. Může zahrnovat řadu forem, např. rychlou chůzi, jízdu na kole, plavání, jogging, posilování, zahradničení či úklidové práce. Dobré je netrávit dlouhé hodiny vsedě; práci občas přerušit, projít se či protáhnout. Následující citát týkající se fyzické aktivity provází Církev adventistů již déle než 100 let: „Každý, kdo je toho schopen, by měl, když to počasí dovolí, denně chodit ven na procházky, a to v létě i v zimě.“ Toto doporučení se týká každého – a s postupem doby jeho důležitost jenom roste.

Tabák, alkohol a další drogy poškozují zdraví

Adventisté jsou si vědomi toho, že je povinností křesťana vyhýbat se věcem, které ničí jeho zdraví (jako např. kouření) nebo nepříznivě ovlivňují jeho schopnost zdravého úsudku (jako jsou drogy či alkohol). Nedoporučuje se ani užívání kofeinu – poškozuje zdraví a může na něj vzniknout závislost. Posilující celonoční spánek a plnohodnotná snídaně nastartují organismus lépe než šálek kávy či energetický drink.

Klíčem je střídmost

Střídmost obnáší vyhýbání se těm věcem, které škodí, a rozumné užívání těch, které prospívají. Jinými slovy – nic není dobré přehánět; je dobré vyhýbat se extrémům. Určitý počet hodin usilovně pracujte, nestaňte se však workoholikem. Oddělte si čas na odpočinek, netravte ale veškerý svůj čas v radovánkách. Jezte zdravě, ale nepřejídejte se. Buďte fyzicky aktivní, ovšem nepřehánějte to. Televizi, mobily i internet mějte pod kontrolou. Střídmost udržuje život v rovnováze.

Odpočinek posiluje zdraví

Máme-li být výkonní a těšit se dobrému tělesnému i duševnímu zdraví, potřebujeme odpočívat a relaxovat. Důležitý je i spánek – dospělým se doporučuje nejméně sedm až osm hodin denně (děti potřebují spát ještě déle). Sem patří i to, že v rámci týdenního cyklu si vydělíme jeden den k odpočinku. Adventisté slaví každý týden sobotu. V tento den odkládají (na 24 hodin) běžné pracovní i jiné starosti a věnují jej rodinným aktivitám, bohoslužbám a odpočinku v nádherné přírodě, kterou nám Bůh dal, abychom z ní měli potěšení.

Čisté životní prostředí je předpokladem pro zdraví

Mnohá z opatření, jak předcházet nemocem, jsou jednoduchá: myjte si ruce, udržujte tělo i oděv v čistotě, mějte čisto v kuchyni a na kuchyňské lince, vynášejte odpadky – jednoduše udržujte v pořádku všechny prostory, které obýváte a ve kterých přebýváte. Důležité je disponovat zdrojem kvalitní pitné vody. Adventisté často zdůrazňují vodu jako ten nejlepší nápoj. Nezapomínejte na dobré zásobení vitamínem D a tedy i optimálně každodenní vystavení pokožky slunečnímu záření. Co nejčistší by měl být i vzduch, který dýcháme.

Zdraví zahrnuje celého člověka

Adventisté jsou přesvědčeni, že při dosahování optimálního zdraví je třeba synergie a vyváženosti mezi tělesným, duševním, sociálním a duchovním aspektem života. Roli hraje vytváření si dobrých návyků nejen v oblasti zdraví těla, ale také mysli a ducha. Mezi důležité rysy komplexního zdraví patří např. schopnost vyrovnávat se se stresem, pozitivní a optimistické myšlení, uvažování nad Božím slovem, vyčlenění času na modlitbu, dobrovolnická činnost v místní komunitě, pěstování dobrých vztahů s druhými (včetně členů rodiny) či projevování soucitu, lásky a odpuštění.

Všichni adventisté samozřejmě nedosahují ideálu. Většina z nich však má nasměrováno ke zdravému a dlouhému životu. Adventisté současně projevují snahu povzbuzovat a podporovat na této cestě i další. Optimální je, když přitom každému jednotlivci dají prostor, aby si vybral sám – a přijal lepší zdravotní návyky, bude-li o to stát.

Co odhaluje vědecký výzkum

Víme již, že většina adventistů žije zdravěji než okolní populace. Z tohoto důvodu sponzorují různé organizace výzkumy týkající se specifik zdravotních návyků adventistů. Například na kalifornské univerzitě v Loma Linda probíhá aktuálně tzv. Adventist Health Study-2, která je dotována z prostředků National Institutes of Health (NIH) a zahrnuje více než 90 000 členů Církve adventistů po celé Severní Americe.

Dřívější studie zjistily, že adventisté mají jako skupina méně srdečních onemocnění, nižší výskyt řady druhů rakoviny a dožívají se v průměru podstatně vyššího věku než běžná populace. Adventist Health Study-1 přišla s řadou významných zjištění:

Ženy adventistky žily v průměru o 4,4 roku déle a muži adventisté o 7,3 roku déle než jejich neadventističtí sousedé.

Vědecký výzkum identifikoval u adventistů pět faktorů z oblasti životního stylu, díky kterým se dožívají až o 10 let vyššího věku než jejich sousedé. Těmito faktory jsou nekouření, jídelníček založený na rostlinných potravinách, prakticky každodenní konzumace ořechů, dostatek pohybu a udržování přiměřené tělesné hmotnosti.

Výsledky Adventist Health Study-2 ukazují na další prospěšné účinky plynoucí z převážně rostlinného jídelníčku. V porovnání s nevegetariány mají adventisté vegetariáni: nižší výskyt obezity (v průměru váží o 15 kg méně než nevegetariáni); méně cukrovky (asi o 55 procent nižší výskyt); méně hypertenze (o 42 procent nižší výskyt); méně vysokých hladin cholesterolu (asi o 55 procent nižší výskyt); méně rakoviny (např. asi poloviční výskyt rakoviny tlustého střeva); méně srdečních onemocnění (o 30–50 procent nižší výskyt infarktu); nižší celkovou úmrtnost (podle posledních výsledků o 12 procent nižší riziko úmrtí z jakékoliv příčiny).

Zpráva o dlouhověkosti adventistů v časopise Archives of Internal Medicine uvádí, že pouze asi 20 procent mužů Američanů se dožívá 85 let. V Japonsku, tedy v zemi, jejíž obyvatelé se dožívají celosvětově v průměru nejvyššího věku, činí toto číslo 23,6 procent. Mezi adventisty se však 85 let dožívá 41 procent mužů a mezi adventisty vegetariány je to dokonce skoro polovina. Článek o modrých zónách v časopise National Geographic poukázal na to, že v Loma Lindě v Kalifornii (kde žijí skoro samí adventisté) se dožívá sta let desetkrát více lidí než ve zbytku státu.

Výsledky těchto studií osvětlují mnohé výhody, které přináší adventistický životní styl. V době, kdy tyto myšlenky poprvé zazněly v církvi (tedy před více než 150 lety), byla mikrobiální teorie ještě v plenkách, lidé se příliš nemyli, aspirin nebyl k dostání a rentgen, antibiotika, pasterizace a očkování teprve čekaly na své objevení. Toto adventistické zdravotní učení obstálo ve zkoušce času, je ve shodě s výsledky současného vědeckého výzkumu – a mění lidi, takže si mohou užívat zdraví i dlouhověkosti.

Máte-li zájem o dlouhý a plnohodnotný život, můžete i vy mít prospěch z těchto jednoduchých, ale nesmírně důležitých rad. Jak je napsáno v 3. listu Janově 1,2: „Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv.“

Z brožurky Adventisté a život ve zdraví. Vydalo Oddělení zdraví CASD.

Počet přečtení: 3584
Datum: 1. 10. 2018