Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Životní styl a rakovina

Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (například Národní instituty zdraví, Americká společnost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léčení srdečních chorob, Ministerstvo zdravotnictví a služeb veřejnosti Spojených států,
|
Typ článku: Články

 ... Světová zdravotnická organizace atd.) předložily na základě studií z celého světa doklady o tom, které prvky životního stylu podporují zdraví a působí preventivně proti vzniku a rozvoji chorob.

Součástí těchto důkazů jsou výsledky zdravotního výzkumu mezi příslušníky Církve adventistů sedmého dne.
Zdravotní průzkum se soustředil na adventisty ze dvou důvodů. Za prvé proto, že jsou jednotní v mnoha otázkách volby životního stylu, jako je odmítání alkoholu a kouření, a za druhé jsou poměrně různorodí v otázce stravování. Jsou mezi nimi vegani (nekonzumují nic živočišného), lakto-ovo-vegetariáni (součástí jejich stravy jsou mléčné a vaječné produkty, ale žádné maso), ale také ti, kteří do svého jídelníčku zahrnují i maso.

Ve světě již bylo publikováno více než 250 vědeckých statí o zdravotní prospěšnosti životního stylu adventistů. Většina údajů v tomto článku se vztahuje k výzkumu, který prováděli vědci z univerzity Loma Linda mezi adventisty v Kalifornii. Podobné výsledky však byly zaznamenány také mezi adventisty v Norsku, Holandsku, Polsku, Dánsku, Japonsku, Austrálii a v jiných zemích.

Studie úmrtnosti adventistů
První seriózní epidemiologický průzkum mezi adventisty začal v roce 1958 a týkal se úmrtnosti adventistů. Součástí studie bylo 22 940 adventistů bělošského nehispánského původu žijících v Kalifornii. Výsledky studie mezi adventisty se srovnávaly s podobným výzkumem, který v průběhu stejného období pořádala Americká společnost pro výzkum rakoviny. Obou studií se účastnili dobrovolníci, kteří vykazovali ve srovnání s průměrným obyvatelem Kalifornie vyšší úroveň vzdělání.

Srovnání odhalilo následující skutečnosti. Jestliže úmrtnost na rakovinu mezi účastníky výzkumu Americké společnosti pro výzkum rakoviny označíme jako 100 procent potom úmrtnost adventistů je u mužů 60 procent a u žen 76 procent. To znamená, že po přihlédnutí k rozdílům věkového rozvrstvení v obou studiích vykazují muži adventisté výrazně nižší míru úmrtnosti na rakovinu v rámci určité věkové skupiny v porovnání se srovnatelnou skupinou běžné veřejnosti. Totéž lze konstatovat v případě adventistek. Protože není žádný apriorní důvod věřit tomu, že kalifornští adventisté se geneticky liší od neadventistů, předpokládá se, že důvodem pozdějšího umírání na rakovinu je jeden nebo více znaků životního stylu nebo vlivu okolního prostředí.

Protože jednou z hlavních příčin vzniku rakoviny je kouření, vědci, kteří prováděli výzkum úmrtnosti adventistů, srovnali stupeň úmrtnosti nekuřáků z obou skupin. Podle očekávání se míra úmrtnosti těchto neadventistů blížila k výsledkům adventistů. Nicméně i v tomto případě vykázali všeobecně lepší výsledky adventisté, přičemž zde nebylo možné uplatnit argument kouření v minulosti. Kromě nekuřáctví jsou tedy pro snížení rizika onemocnění zcela jasně důležité také jiné prvky životního stylu adventistů, jako je strava a pravděpodobně i opora ve společenství.

Také v případě kardiovaskulárních onemocnění umírali adventisté v pozdějším věku vzhledem k ostatním. Jestliže opět označíme úmrtnost respondentů Americké společnosti pro výzkum rakoviny jako 100 procent, potom adventisté muži dosahují hodnoty 66 procent tohoto výsledku. V případě adventistek byla míra úmrtnosti jen nepatrně nižší 98 procent normálu. Úmrtnost adventistů mužů v důsledku mozkové mrtvice byla pouze 72 procent ve srovnání s muži neadventisty a u žen se míra úmrtnosti na mozkovou mrtvici dostala na 82 procent úmrtnosti neadventistek.
Z výsledků těchto studií je zcela zřejmé, že životní styl adventistů představuje určitou ochranu před rakovinou a ostatními smrtelnými chorobami.

Studie zdravotního stavu adventistů
Za finanční podpory Národního v roce 1974 pod vedením výzkumníků z univerzity Loma Linda další velká studie, tzv. studie zdravotního stavu adventistů, která se v rámci stále se rozšiřujícího výzkumu zdraví prospěšných znaků životního stylu adventistů zabývala novými případy rakoviny a srdečních onemocnění.

Respondentům bělošského nehispánského původu byl zaslán dotazník ohledně životního stylu. Ohlas na tento průzkum byl neobyčejně vysoký - celkový počet odpovědí dosáhl čísla 34 198. Tato skupina se stala předmětem studie zdravotního stavu, v rámci které se zjišťovaly případy nového výskytu zhoubných a nezhoubných forem rakoviny a infarktu myokardu diagnostikovaného po vyplnění základního dotazníku životného stylu.

Smyslem studie zdravotního stavu adventistů bylo především pozorovat odlišnosti životního stylu mezi samotnými adventisty a zjistit, jak se díky těmto odlišnostem mění riziko vzniku onemocnění.

Základním profilem respondentů byl průměrný věk 51 let u mužů a 53 let u žen. Procento dotázaných, kterým lékař diagnostikoval vysoký krevní tlak, se blížilo běžnému průměru mezi dospělou populací. Ačkoliv malé množství respondentů uvedlo, že v minulosti kouřili - obvykle předtím, než vstoupili do církve adventistů, v době výzkumu nebyly ve skupině prakticky žádní kuřáci. Poměrně vysoký počet dotázaných uvedl, že alespoň s minimální pravidelností cvičí. Skupina, kterou tvořilo asi 60% žen, vykazovala poměrně vysoké vzdělání. O něco málo více než polovina účastníků studie napsala, že konzumuje maso méně než jedenkrát týdně (nebo vůbec ne). Většina dotázaných byli lakto-ovo-vegetariáni.

Jaký vliv má podle výsledků této studie životní styl na snížení rizika výskytu některých civilizačních onemocnění a celkové úmrtnosti?

Rakovina plic
Zdaleka nejsilnějším rizikovým faktorem v případě rakoviny plic je chronické působení tabákového kouře, jak při aktivním, tak při pasivním kouření (pobyt v zakouřeném prostředí). Ukázalo se, že práce nebo bydlení s kuřákem zvyšuje riziko, že člověk onemocní rakovinou dýchacího ústrojí. Studie zdravotního stavu adventistů ukázala, že jedinec může dále omezit riziko výskytu rakoviny plic nejen tím, že se bude co nejméně vystavovat působení tabákového kouře, ale také když zahrne do svého jídelníčku různé druhy ovoce obsahující složky (například antioxidačně působící vitamíny), které podle předpokladů pomáhají tělu bojovat s rakovinou. Adventistům, kteří dvakrát nebo vícekrát denně konzumovali ovoce, hrozilo jen čtvrtinové riziko rozvoje rakoviny plic ve srovnání s těmi, kdo jedli ovoce méně než třikrát za týden. Tento pozitivní dopad konzumace ovoce na zdraví se projevil jak u adventistů, kteří zanechali kouření, tak u těch, kdo nikdy nekouřili.

Rakovina prostaty
Odhaduje se, že 29% všech nově diagnostikovaných případů rakoviny u mužů ve Spojených státech v roce 1998 se týkalo prostaty, přičemž výskyt tohoto onemocnění v několika posledních desetiletích stoupá. Během studie s adventisty se ukázalo, že velmi výrazné preventivní účinky má konzumace přiměřeného množství luštěnin (jako jsou fazole, čočka a hrách), citrusového ovoce, sušeného ovoce (například rozinky a datle) a rajčat.

Rakovina prsu
V polovině osmdesátých let odsunula rakovina plic rakovinu prsu z pozice nejčastěji diagnostikované formy rakoviny u amerických žen. Mezi nekuřáky, ke kterým patří i adventisté sedmého dne, však z hlediska výskytu stále zaujímá prvenství právě rakovina prsu. Mezi známé rizikové faktory vzniku rakoviny prsu patří období zvýšené hladiny hormonů estrogenu a/nebo progesteronu v průběhu první menstruace, pozdní menopauza a obezita u žen po přechodu. Naopak mezi preventivní okolnosti vzniku rakoviny prsu patří nízká hladina hormonů estrogenu a/nebo progesteronu, rané stadium těhotenství, kojení a tělesný pohyb.

U žen, které během studie zdravotního stavu adventistů intenzivně cvičily, se riziko výskytu rakoviny prsu snížilo o 21 procent a průměrný věk, kdy byl tento druh rakoviny diagnostikován, se prodloužil o 6,6 roku v porovnání se ženami, které pravidelně necvičily. Nedostatek tělesné aktivity spíše výrazně ovlivňoval věk výskytu rakoviny než stupeň ohrožení života. Preventivní účinky tělesného pohybu vzhledem k riziku výskytu rakoviny prsu se projevovaly zejména v mladším věku, neboť u žen po přechodu se prospěšnost cvičení nijak výrazně neprojevila.

Rakovina močového měchýře
Nejsilnějším rizikovým faktorem vzniku tohoto druhu rakoviny je opět kouření. U adventistů, kteří před vstupem do církve kouřili, bylo riziko výskytu rakoviny močového měchýře dvakrát vyšší než u těch, kdo nikdy nekouřili. Dřívější výzkumy ukázaly zvýšené riziko výskytu rakoviny močového měchýře u lidí, kteří konzumovali velké množství potravin živočišného původu. Přibližně polovina respondentů studie zdravotního stavu adventistů byli lakto-ovo-vegetariáni. U adventistů, kteří nejedli maso, drůbež a ryby, bylo riziko vzniku rakoviny močového měchýře poloviční ve srovnání s těmi, kdo taková jídla konzumovali třikrát nebo vícekrát týdně.

Rakovina slinivky břišní
Studie ukázala, že velmi významné preventivní účinky proti vzniku rakoviny slinivky břišní má zvýšená konzumace luštěnin, sušeného ovoce a bílkovin rostlinného původu (obsažených v sóji, lepku z obilnin nebo bílkovin z ořechů).

Ostatní druhy rakoviny
Studie se zabývala také jinými druhy rakoviny (rakovina tlustého střeva, mozkové nádory, leukémie a zhoubný nádor kostní dřeně). Zjistilo se, že nejnižší riziko onemocnění některou z těchto sledovaných chronických chorob vykazují jedinci, kteří se nejstriktněji řídí zásadami životního stylu adventistů.

Srdeční choroby
Studie zdravotního stavu adventistů nezkoumala pouze vztah mezi různými aspekty životního stylu a vznikem smrtelných nádorových onemocnění, ale sledovala také okolnosti spojené s onemocněním srdce. Překvapivým zjištěním, které výzkumníci opakovaně potvrdili studiemi u jiných skupin lidí, byla skutečnost, že častá konzumace ořechů pět nebo vícekrát týdně (vždy asi hrst ořechů) měla za následek podstatně nižší počet onemocnění koronárních srdečních cév končících smrtí a vyléčených infarktů myokardu ve srovnání s těmi, kdo jedli ořechy méně než jednou za týden. Avšak díky vysokému celkovému obsahu tuku nemusí být konzumace velkého množství ořechů až tolik prospěšná.

U adventistů, kteří jedli převážně celozrnný chléb, pokleslo riziko ohrožení infarktem o 40 procent v porovnání s ostatními, kteří většinou konzumovali bílý chléb. Dvojnásobnému ohrožení infarktem v porovnání s vegetariány se vystavovali ti, kdo nejméně třikrát týdně jedli hovězí maso. Riziko úmrtí následkem infarktu se naopak rovněž významně snížilo u adventistů, kteří pravidelně cvičili po dobu patnácti minut nebo déle nejméně třikrát týdně.

Vegetariánská potravinová pyramida
Na základě dokladů mezinárodních epidemiologických studií za několik posledních desetiletí sestavily zdravotnické organizace na celém světě dietetická doporučení zaměřená na snížení rizika vzniku rakoviny, srdečních chorob a ostatních chronických onemocnění. Potravinová pyramida ilustruje poměrný podíl rozličných druhů potravin. Základnu pyramidy tvoří celozrnné pečivo a obiloviny. Nad nimi je ovoce a zelenina. Mnoho lidí nepřijímá dostatečné množství ochranných prvků jako jsou vitamíny. Další patro pyramidy obsahuje potraviny, které poskytují bílkoviny a minerály - ideálně luštěniny, tofu atp. Těchto potravin potřebujeme mnohem méně. A nakonec vrchol pyramidy tvoří sladkosti, tuky a oleje (kterých potřebujeme skutečně jen velmi málo, pokud vůbec nějaké).

Jestliže tato doporučení skutečně pomáhají snižovat výskyt chronických onemocnění, potom se zdá logické, že u skupiny lidí, kteří se těmito zásadami řídí již více než sto let, by mělo být omezení výskytu těchto chorob pozorovatelné. A právě takové závěry vyplývají ze studií adventistů sedmého dne.

Přejato a upraveno z článku publikovaného v mezinárodním časopise Dialog (číslom 11, únor 1999). Autor článku, Larry Beeson, vyučuje epidemiologii a biostatistiku na fakultě Zdraví veřejnosti a Lékařské fakultě univerzity Loma Linda. Od počátku výzkumu je členem týmu provádějícího studii zdravotního stavu adventistů.

Počet přečtení: 4833
Datum: 6. 10. 2005